Thứ 5 Ngày 15/11/2018

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Ngày 12/11/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên đã tổ chức kiểm tra đối với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

      Ngày 12/11/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên đã tổ chức kiểm tra đối với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đồng chí Lê Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận tại hội nghị

      Thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng như: Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 11/01/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 27/4/2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/5/2014 của về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án dân sự; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh như: Thông tri số 27-TT/TU ngày 07/4/2015 của Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số: 603/KH-UBND ngày 14/3/2017 thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự... chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có liên quan ban hành các văn bản trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

      Kết quả công tác thi hành án dân sự về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt 96,8 % về việc, 78,2 % về giá trị trên số việc có điều kiện thi hành (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2018).

     Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quyết, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tăng cường phối hợpvvới cấp ủy địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi cục thi hành án trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Kiện

 Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác