Thứ 6 Ngày 16/11/2018

Tập trung, thống nhất tư tưởng và quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (Khóa XII)

Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7(Khóa XII)…Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 15/11.

      Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7(Khóa XII)…Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 15/11.

      Sáng 15/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) lần thứ 129 nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và BTV các huyện, thành ủy báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình thực hiện Chương trình hành động 62 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

      Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành chức năng...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

      Trên cơ sở các báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận làm rõ một số kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện các chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6,7 (Khóa XII). 

      Theo đó, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng định hướng, nội dung, cơ bản đảm bảo tiến độ yêu cầu tại chương trình hành động của Tỉnh ủy. Hầu hết các nhiệm vụ phải thực hiện trong quý I, II và III/2018 cơ bản hoàn thành; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chủ trương, chính sách  về công tác đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. 

      Trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, hiện ở cấp tỉnh đã thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh từ 33 đầu mối, tinh giản còn 20 đầu mối (giảm 13 đầu mối); cấp huyện đã triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng huyện ủy với văn phòng UBND tại huyện Thanh Liêm; giao các đơn vị xây dựng đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện (Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm); hợp nhất cơ quan UBKT huyện ủy với cơ quan Thanh tra huyện (Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm); cấp xã đã thực hiện hợp nhất văn phòng UBND với văn phòng đảng ủy ở 69/116 xã, phường; thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tại 1 xã. 

      Khối các cơ quan Nhà nước (Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan thuộc khối chính quyền; đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định), đến ngày 13/11/2018, đã thực hiện chuyển các Trạm thuộc Sở NN&PTNT về UBND các huyện, thành phố; thành lập 6 trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất các trạm; sáp nhập 4 trường triểu học với 4 trường THCS thành mô hình trường liên cấp thuộc UBND huyện; thực hiện sáp nhập 483 thôn, tổ dân phố xuống còn 169 (giảm 314) thôn, tổ dân phố…  

      Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập tổ chức bộ máy theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã và đang gặp phải một số khó khăn, bất cập từ hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương chưa đồng bộ, kịp thời dẫn đến việc thực hiện còn vướng và không thống nhất (chưa có quy định mới về mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế cấp huyện sau khi sáp nhập Trung tâm dân số-KHHGĐ; mô hình tổ chức của trường liên cấp; mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố…); khó khăn trong thực hiện số lượng cấp phó thuộc các cơ quan trực thuộc; nhiều thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập không đủ tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình nhưng không thể ghép thêm thôn khác để đảm bảo số hộ theo quy định, do vị trí địa lý không liền kề và do phong tục, tôn giáo...

      Bởi vậy, còn một số nội dung chưa thực hiện được như: việc tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh và sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy hiện đang triển khai xây dựng vị trí việc làm, trên cơ sở đó mới tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Ban Bí thư Trung ương; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh; tổ chức sắp xếp lại Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cấp tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. 

      Một số nhiệm vụ chưa đảm bảo về tiến độ: việc thí điểm chuyển Hạt Kiểm lâm, Hạt quản lý đê từ Sở NN&PTNT về UBND huyện quản lý; thí điểm phân cấp Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai và thí điểm phân cấp Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng về UBND huyện Kim Bảng quản lý… Một trong những nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6,7(Khóa XII) cũng được hội nghị đề cập là chưa có sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm chính trị chưa cao của bộ phận cán bộ, đảng viên ở một số cấp, ngành, địa phương, đơn vị…

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII).

      Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ tại Chương trình hành động 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7(Khóa XII), các ý kiến tại hội nghị đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến: việc phân cấp mạnh cho các địa phương, ngành trong thực hiện sắp xếp, tinh giản đầu mối, biên chế, sáp nhập thôn, tổ dân phố; cơ chế hỗ trợ tinh giản biên chế và hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư do quá trình sắp xếp, sáp nhập; giải pháp khắc phục tình trạng trưởng thôn chưa là đảng viên; vấn đề phân cấp trong hoạt động sau sáp nhập của các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; đánh giá hiệu quả mô hình trường liên cấp; có hướng dẫn thống nhất sử dụng các thiết chế văn hóa và hướng dẫn kinh phí hoạt động của các thôn, tổ phố sau sáp nhập; việc xây dựng các hương ước văn hóa các thôn, tổ phố; hướng tới xây dựng đại trà thôn, tổ dân phố tự quản… Trong đó, giải pháp quan trọng được hội nghị tập trung nhấn mạnh đó là cần bám sát mục tiêu Chương trình hành động và cần thiết có sự kiểm tra việc thực hiện các đề án sắp xếp, tinh gọn, qua đó, có hướng dẫn, đôn đốc từng cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện…

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến phát biểu đề xuất tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chương trình 54 và chương trình 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7(Khóa XII). 

      Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận có liên quan của BTV Tỉnh ủy, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy; các đề án đã được phê duyệt. Đối với các nhiệm vụ chưa có sự thống nhất cao của các cơ quan ngành dọc trung ương, tiếp tục thí điểm trên nguyên tắc cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm; những gì đã rõ thì làm ngay. 

      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động không lùi thời hạn; phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ Chương trình hành động đã đề ra. 

      Về sáp nhập các xã, thôn, tổ phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu các quy hoạch, sử dụng các thiết chế văn hóa và đề xuất giải pháp theo nguyên tắc: đã sáp nhập phải sinh hoạt chung; đảm bảo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cần xem xét, hướng dẫn, lập kế hoạch tập huấn cho các chức danh ở thôn, tổ sau sáp nhập. Đặc biệt, các huyện, thành phố phải bố trí cán bộ, các đồng chí trong BCH tăng cường xuống sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, họp dân để nắm tâm tư, vướng mắc, kịp thời giải quyết, tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

      Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu xem xét, có hướng dẫn cụ thể đối với những nội dung đã được thống nhất trong Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng tất cả các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của HĐND cũng như các lĩnh vực để thống nhất trong thực hiện. 

      Sau hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục, khẩn trương hoàn thiện các nội dung của báo cáo; Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban đảng thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chương trình hành động đã đề ra; tất cả vướng mắc trong quá trình thực hiện phải báo cáo về BTV Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác