Thứ 3 Ngày 20/11/2018

Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam luôn đáp ứng tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

      Từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam luôn đáp ứng tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

      Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác KTGS trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, những năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 14 Hội nghị Trung ương (TƯ) 5 khóa X về tăng cường công tác KTGS của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của TƯ Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT cấp trên về công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS.

      Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS đủ về số lượng, nâng cao chất lượng chính trị, nghiệp vụ, năng lực, ý thức trách nhiệm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho 575 cán bộ cấp uỷ, UBKT, cán bộ làm công tác đảng vụ.

Hội nghị UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, tháng 9/2018

      UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã tăng cường phối hợp với UBKT các huyện, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng đối với đảng bộ công an các huyện, thành phố. Tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong trao đổi thông tin, nắm tình hình CBĐV, gắn công tác KTGS trong đảng với công tác thanh tra, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với CBĐV; đã tổ chức KTGS 23 lượt TCĐ, 161 lượt cán bộ cấp ủy công an các huyện, thành phố, qua đó nắm chắc tình hình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc chấp hành, thực hiện các quy trình, quy chế công tác của CBĐV, chiến sỹ; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở, kỷ luật những trường hợp sai phạm.

      Bám sát chương trình công tác, từ năm 1997 đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành KT 306 lượt TCĐ, 463 lượt CBĐV; GS chuyên đề 233 lượt TCĐ, 496 lượt CBĐV. UBKT các cấp KT 283 lượt TCĐ, KT tài chính đảng 284 lượt TCĐ; GS chuyên đề 247 lượt TCĐ, 303 lượt CBĐV.

      Nội dung KTGS tập trung vào chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ công tác của ngành; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy;… Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện đúng phương hướng, phương châm về thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm về nguyên tắc, thủ tục; xử lý nghiêm CBĐV vi phạm.

      Thực hiện nội dung trọng tâm năm 2017- "năm công tác cán bộ", UBKT Đảng ủy tập trung GS việc thực hiện tinh giản biên chế, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại 3 đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV, phòng ngừa sai phạm. Tiến hành GS 18 chi bộ, đảng bộ cơ sở về thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

      Tổ chức GS thường xuyên đối với 100% chi, đảng bộ cơ sở. Dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng ở các TCĐ để chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình đội ngũ CBĐV, chiến sỹ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt phong phú, việc duy trì kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đầu giờ sinh hoạt chi bộ và liên hệ với thực tiễn công tác đã giúp CBĐV nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

     Những năm qua, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc tổng kết các chuyên đề về công tác KTGS, giúp các cấp uỷ đánh giá đúng việc chấp hành của TCĐ cấp dưới và CBĐV, chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cần tập trung chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ KTGS.

      Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật thực hiện nếp sống văn hoá. CBĐV, chiến sỹ Công an tỉnh có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Hệ thống quy trình, quy chế, quy định, nội quy công tác từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở được bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc.

      Những biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc liên quan đến nhân dân, doanh nghiệp ở một số lực lượng, lĩnh vực... được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tình trạng sai phạm kỷ luật, nhất là về đạo đức, lối sống của CBĐV, chiến sỹ giảm dần, góp phần xây dựng TCĐ, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

      Qua thực tế công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng ở các TCĐ trong Đảng bộ Công an tỉnh có thể khẳng định: Nơi nào cấp ủy coi trọng, chỉ đạo sát sao công tác KTGS, chủ động thực hiện thường xuyên, toàn diện thì TCĐ nơi đó luôn vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ được nâng lên, hiệu quả, chất lượng các mặt công tác chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

       Vì vậy, để góp phần xây dựng cấp ủy, TCĐ, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS trong Đảng bộ Công an tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy", đóng góp xứng đáng vào công cuộc giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

Đại tá Trần Minh Tiến Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Các tin khác