Thứ 4 Ngày 19/12/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Sáng 18/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

      Sáng 18/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Năm 2018, cấp uỷ, tổ chức đảng (TCĐ), ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật đảng. UBKT phối hợp với các ban đảng, văn phòng cấp ủy tham mưu, giúp ban thường vụ (BTV) cấp ủy cùng cấp chỉ đạo và thực hiện tốt công tác KTGS. 

      Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những vấn đề trọng tâm của tỉnh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. 100% UBKT các cấp trong tỉnh tiến hành kiểm tra TCĐ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, số lượng TCĐ và đảng viên được kiểm tra tăng 2 lần so với năm 2017. 

      Cấp ủy các cấp trong tỉnh tiến hành kiểm tra 463 TCĐ, 656 đảng viên; giám sát 466 lượt TCĐ, 751 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 13 TCĐ, 59 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 148 tổ chức, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề đối với TCĐ, đảng viên. 

      Cấp ủy, UBKT các cấp cũng kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng viên. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong TCĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

      Năm 2019, cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, TCĐ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của đảng. Cùng với đó, xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS năm 2019; chú trọng KTGS một số lĩnh vực: phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực (quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ...); UBKT các cấp chủ động tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả mà cấp ủy, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác KTGS. Đồng chí nhấn mạnh: KTGS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, do vậy năm 2019, cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp cần thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra. 

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác KTGS năm 2018.

      Theo đó, chú trọng tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác KTGS của Đảng”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật đảng. 

       Cấp uỷ, TCĐ, UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình KTGS năm 2019 đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường mở rộng giám sát; tập trung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kịp thời xem xét, giải quyết, chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng, mới phát sinh từ cơ sở. 

      UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định; tích cực, chủ động kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết cần tăng cường đối thoại với người tố cáo, đảm bảo khách quan, công minh, chính xác, hạn chế đơn thư vượt cấp; chú trọng, tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình TCĐ và đảng viên để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, không xảy ra sai phạm trầm trọng phải xử lý kỷ luật. 

      Công tác kiểm tra phải rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm; Tăng cường phối hợp giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm sát của Nhà nước, giám sát của nhân dân, giữa UBKT với các tổ chức đảng, ban, ngành, đoàn thể, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật của Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác