Thứ 6 Ngày 28/12/2018

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa năm 2018

Sáng ngày 25/12/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Sáng ngày 25/12/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo

      Năm 2018, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, như: tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, nổi bật là: 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam, 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện... Tổ chức tốt Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác DLXH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”. Công tác khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử địa phương được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã tổ chức tốt Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, chọn 2 thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi khu vực Miền Bắc đạt 1 giải Khuyến khích.

      Về công tác đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa: Ban Tuyên giáo đã phối hợp với các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, đảm bảo đúng định hướng, chú trọng nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đấu tranh kịp thời với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; chặn, lọc các thông tin xấu, độc trên Internet, tăng cường kiểm tra, rà soát trên không gian mạng...

      Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại: chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết ở một số nơi còn hình thức; một số địa phương, đơn vị chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời, chưa sâu. Công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái vẫn còn bị động...

      Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận về các nội dung: công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên DLXH trên địa bàn huyện; phương thức, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch trên mạng Internet và mạng xã hội trong tình hình mới và các giải pháp phòng chống trên địa bàn tỉnh; Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ Môi trường tại cơ sở...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của BCĐ 94 và công tác tuyên giáo trong năm 2018. Đồng chí đề nghị, năm 2019, ngành tuyên giáo cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, tập trung khắc phục hạn chế, tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương; tham mưu hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII theo định hướng rõ nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị. Đổi mới công tác nắm bắt dư luận xã hội đảm bảo tính kịp thời và sắc bén, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong việc định hướng dư luận xã hội và xử lý các thông tin;...

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo, định hướng kịp thời các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng việc học tập, làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả... Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên báo, mạng xã hội, internet, những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác