Thứ 5 Ngày 17/01/2019

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 16/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng (XDĐ) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

      Chiều 16/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng (XDĐ) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Năm 2018, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết (NQ) của cấp ủy các cấp, nhất là NQ các Hội nghị Trung ương khóa XII; Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục đổi mới, coi trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC). 

      Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh bằng nội dung thiết thực, cụ thể gắn với phong trào thi đua ở các cơ quan. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của CBĐV, CCVC. 

      Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên đi vào thực chất, khách quan, đúng quy định. Nội dung đánh giá chú trọng hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu...

      Tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phát hiện kịp thời vi phạm (trong năm có 8 đảng viên bị thi hành kỷ luật). Công tác lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

      Qua đánh giá, xếp loại toàn đảng bộ có 50/53 TCCSĐ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.250/2.312 đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Năm 2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XII; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

      Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề đảm bảo nội dung thiết thực; tăng cường quản lý đảng viên gắn với tạo nguồn, phát triển đảng đảm bảo số lượng, chất lượng. Nâng cao chất lượng các cuộc KTGS, chú trọng giám sát thường xuyên, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm sai phạm.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      Trải qua hơn 20 năm xây dựng, phát triển với 5 kỳ đại hội, Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Giai đoạn 2013- 2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: năm 2019 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tích cực, chủ động hơn trong đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác XDĐ, đáp ứng có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

      Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong quán triệt, học tập NQ, trong khẳng định vai trò của cấp ủy, sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị và những hạn chế trong công tác tham mưu, trình độ, năng lực cán bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ của cấp ủy các cấp, nhất là NQ Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

      Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của CBĐV, CCVC; nâng cao chất lượng công tác KTGS; lãnh đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, vì cộng đồng. Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị; bám sát chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị… 

      Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác