Thứ 4 Ngày 06/03/2019

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư TW Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, ngày 04/3/2019 Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”;

      Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, ngày 04/3/2019 Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị 30, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Kết luận số 43, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; và Kết luận số 45, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”

      Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã nắm được những nội dung cơ bản, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của BTV Huyện ủy để cụ thể hóa tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Huyện Ủy Thanh Liêm

Các tin khác