Thứ 6 Ngày 22/03/2019

Thanh Liêm: Bồi dưỡng vấn đề tôn giáo cho các đảng viên vùng giáo.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước” dành cho các đồng chí là đảng viên vùng giáo.

      Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước” dành cho các đồng chí là đảng viên vùng giáo.

      Trong ½ ngày 259 đảng viên gốc giáo và các đồng chí là Phó Bí thư Thường trực đảng ủy của 15 xã thị trấn trong huyện có đồng bào công giáo được bồi dưỡng 2 chuyên đề gồm: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

      Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Thông báo thời sự, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời nêu lên những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đảng viên vùng đồng bào công giáo nâng cao nhận thức về vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách tôn giáo; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc xây dựng nông thôn mới; thực hiện đoàn kết toàn dân, tuyên truyền và vận động nhân dân tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tích cực tham gia phong  trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Liêm giàu đẹp, phát triển bền vững ./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác