Thứ 5 Ngày 02/05/2019

Huyện ủy Thanh Liêm: Quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị.

Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

      Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Các đại biểu dự hội nghị

      Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Điểu - Q. Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hội nghị huyện ủy Thanh Liêm sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết tới đội ngũ cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, từ đó, vận dụng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương thiết thực và hiệu quả.

      Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác