Thứ 5 Ngày 16/05/2019

Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 15/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị.

Chiều ngày 15/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; các đồng chí Trưởng các Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy khối. Đồng chí Lại Văn Hanh,Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy khối chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề và đăng ký “làm theo” Bác được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực; qua đánh giá hằng năm, trên 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nội dung đăng ký “làm theo” Bác.Mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các đơn vị đã thu được những kết quả tích cực, cho đến nay, toàn Đảng bộ có 97 mô hình hoạt động hiệu quả, có tính lan tỏa, thuyết phục và có sự chuyển biến rõ nét trước và sau khi triển khai thực hiện.

Các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và “làm theo” Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; lựa chọn nội dung sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người từng bước đi vào nền nếp, thiết thực, có chiều sâu và đã đạt được những kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị xác định rõ hơn nhiệm vụ và quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét; cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ khối cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Di chúc của Người. Tiếp tục triển khai, thực hiện học tập chuyên đề và đăng ký “làm theo” Bác đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao. Rà soát chọn mô hình thực sự có hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu để duy trì, triển khai nhân rộng.Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối

Các tin khác