Thứ 4 Ngày 29/05/2019

Phát biểu Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 24/5/2019, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trang tin điện tử của Tỉnh ủy trích đăng bài phát biểu Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị.

Ngày 24/5/2019, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trang tin điện tử của Tỉnh ủy trích đăng bài phát biểu Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; và các ý kiến tham luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Có thể khẳng định rằng, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo của tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho cả nhiệm kỳ, các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã chọn nội dung đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Việc thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội...Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05; đặc biệt là chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ngày hôm nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Vẫn còn có cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác...

Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôi yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết TW 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2- Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề thực hiện Di chúc và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để việc học tập và làm theo Bác trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội.

3- Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

4- Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, những cách làm hay, thiết thực. Thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân" và các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các hoạt động lễ hội. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Thực hiện tốt văn hóa công sở; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh.

5- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Các tin khác