Thứ 5 Ngày 06/06/2019

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Sáng 6/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

      Sáng 6/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực  thuộc; thường trực các huyện ủy, thành ủy và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 cho thấy,, công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết, các văn bản của Chính phủ, ban, bộ, ngành TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ. Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhất là 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp mà Nghị quyết 33 đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người được nâng lên rõ rệt. Kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết đã góp phần xây dựng môi trường lành mạnh; xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy được các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử tốt đẹp của địa phương, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, hội nhập văn hóa với các tỉnh, thành trong nước, khu vực và quốc tế. Từng bước phát triển văn hóa công nghiệp, gắn hoạt động du lịch với quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh úy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 33 thời gian qua còn những hạn chế, khó khăn nhất định: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đầy đủ, dẫn tới sự chỉ đạo không đồng bộ, hài hòa, chưa đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị; công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở một số địa phương có lúc còn xem nhẹ; cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các phong trào văn hóa, thể thao còn hạn chế; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa phong phú về nội dung, hình thức…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) và các  nghị quyết, chỉ thị. Kết luận khác của TW về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới trên cơ sở quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết đặt ra, xúc tiến và đẩy nhanh quá trình thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin của tỉnh, hội nghị đã thảo luận và nhất trí một số nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm: Tích cực tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW(Khóa XI) và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-BCT(Khóa XII) về đẩy mạnh việc học, và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện các mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; kết hợp phát triển văn hóa với phát triển du lịch; đẩy mạnh chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, thể thao và du lịch trong đời sống xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao giữa các khu vực. Tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, tổ chức trong và ngoài nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 33 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 33 của BCH TW(Khóa XI): Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 33. Tăng cường tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa, nhất là ở cơ sở; lên án, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện mê tín dị đoan, những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong, mỹ tục; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện Nghị quyết. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tôn giáo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí cho rằng: sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề mới, có tầm quan trọng chiến lược. Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta cần có biện pháp phù hợp, hành động thiết thực và hiệu quả để phát huy tích cực, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Hà Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao thưởng cho các tập thể điển hình trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW(Khóa XI).

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao thưởng cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW(Khóa XI).

Tại hội nghị, các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQQ/TW(Khóa XI) được Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác