Thứ 5 Ngày 27/06/2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong tháng 6/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp và đóng góp của cha mẹ học sinh đối với Trường Mầm non xã Thanh Hương, Trường Trung học cơ sở xã: Thanh Lưu, Liêm Phong

      Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong tháng 6/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp và đóng góp của cha mẹ học sinh đối với Trường Mầm non xã Thanh Hương, Trường Trung học cơ sở xã: Thanh Lưu, Liêm Phong. Mốc thời gian kiểm tra việc quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp từ năm 2017 đến năm 2018; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha  mẹ học sinh năm học 2017 - 2018, năm học 2018 - 2019.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra tại Trường mầm non xã Thanh Hương

      Thông qua kiểm tra đã đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các đơn vị được kiểm tra trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp và đóng góp của cha mẹ học sinh.

      Ngay từ đầu các năm học, Cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu các nhà trường đã quán triệt, triển khai các Nghị định, thông tư, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và cấp trên về quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp và các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh. Hình thức quán triệt, tuyên truyền của nhà trường chủ yếu thông qua các buổi họp chi bộ, họp Hội đồng nhà trường, họp với Ban đại diện và toàn thể cha mẹ học sinh. Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường mầm non Thanh Hương còn giao nhiệm vụ cho các giáo viên phổ biến, tuyên truyền về các khoản đóng góp đến cha mẹ học sinh trong giờ đón trẻ hằng ngày. Song song với công tác quán triệt, triển khai các văn bản, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học để bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Sau đó, nhà trường tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

      Đối với việc quản lý, sử dụng các khoản tài chính do ngân sách Nhà nước cấp năm 2017, 2018: Hằng năm, Ban Giám hiệu các nhà trường phối hợp với tổ công đoàn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nguồn ngân sách trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán ngân sách của huyện, đảm bảo công khai, dân chủ. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước giao đầu năm và bổ sung trong năm đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, được Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phê duyệt. Hạch toán kế toán cơ bản đảm bảo quy định. Nội dung chi đúng dự toán được duyệt, đúng định mức quy định. Việc chi sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn và việc chi trả chế độ đúng định mức đã được phê duyệt trong dự toán, đúng quy chế chi tiêu nội bộ. Cuối năm, nhà trường có báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước theo quy định, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thẩm định quyết toán.

      Đối với việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017 - 2018, năm học 2018- 2019: Nhìn chung Ban Giám hiệu các nhà trường thực hiện cơ bản đầy đủ về trình tự, thủ tục đối với các khoản đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh. Các khoản thu theo thỏa thuận của các năm học đều được thống nhất với toàn thể cha mẹ học sinh. Các nhà trường đã lập dự toán, hạch toán thu chi theo quy định, đảm bảo định mức chi phù hợp, đúng mục đích, cơ bản phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Cuối năm học quyết toán công khai với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp học theo quy định.

      Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế về cập nhật chứng từ, hành tự kế toán đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra, yêu cầu khắc phục và rút kinh nghiệm.

      Thông qua kiểm tra Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường trên địa bàn huyện, chấm dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và công khai các khoản thu, chi theo quy định của Nhà nước. Quyết toán công khai các khoản thu, chi theo thỏa thuận.

Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác