Thứ 3 Ngày 16/07/2019

Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 8/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (BTGTU) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng-văn hóa, khối khoa giáo; trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chiều ngày 8/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (BTGTU) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng-văn hóa, khối khoa giáo; trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản như: Chỉ thị 23-CT/TU về nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề năm 2019...; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả, quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế, Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”...; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc; duy trì nền nếp các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên DLXH, giao ban báo chí định kỳ hằng tháng. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm, toàn tỉnh đã mở được 35 lớp với tổng số: 3286 học viên. Phát hành sách: “đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam” đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung thảo luận khẳng định những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung như: nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề 2019, xây dựng các mô hình điểm làm theo Bác, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tham mưu các lĩnh vực trong công tác khoa giáo; các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác có hiệu quả nhwunxg quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội;...

Đồng chí Trần Đức Thuần- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Đức Thuần nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019: Tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ra đời tác phẩm “Dân vận”; tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019; duy trì các hội nghị định kỳ hằng tháng: báo cáo viên, phản ánh dư luận xã hội, giao ban báo chí. Phối hợp với các huyện, thành ủy tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo theo kế hoạch. Thành lập BCĐ 35 tỉnh và hướng dẫn thành lập BCĐ 35 các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Tiếp tục tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng; triển khai công tác biên soạn cuốn sách “Những sự kiện lịch sử tỉnh Hà Nam (2001- 2020)”...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác