Thứ 4 Ngày 21/08/2019

BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII

Chiều ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều ngày 20/8/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (ngày 30/5/2019) của Bộ Chính trị; kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt những nội dung cơ bản trọng tâm trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối và của cấp mình.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung của Đại hội. Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Các cấp ủy phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác