Thứ 6 Ngày 11/10/2019

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 19

Sáng ngày 10/10/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19.

Sáng ngày 10/10/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; ủy viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng, phó, các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy khối. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị (lần 1) của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa V tại Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

9 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng Đảng đã được cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới; công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019.

Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và kế hoạch của cấp ủy cấp trên, xây dựng kế hoạch đại hội của chi bộ, đảng bộ mình. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoạt động của các tiểu ban, Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị,...

Việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; rà soát thực trạng độ tuổi tái cử, rà soát chính trị nội bộ được chú trọng. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng được quan tâm. Công tác kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng được tăng cường. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; coi trọng công tác đánh giá cán bộ. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã từng bước chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm nghiêm minh. 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, tổ chức đã tiến hành kiểm tra đối với 36 cấp ủy, tổ chức đảng, 176 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 56 cấp ủy, tổ chức đảng, 44 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều nhất trí với dự thảo báo cáo, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh: để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2019, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tổng kết công tác các đoàn thể, hội chính trị năm 2019. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác