Thứ 3 Ngày 26/11/2019

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng cho cán bộ kiểm tra Đảng.

Ngày 22/11/2019, Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Phủ Lý phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng cho cán bộ kiểm tra Đảng năm 2019.

Ngày 22/11/2019, Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Phủ Lý phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng cho cán bộ kiểm tra Đảng năm 2019.

Đến dự có đồng chí  Bùi Xuân Lung - ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng phòng nghiệp vụ 2; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí  là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, trưởng phó các ban xây dựng Đảng, trung tâm bồi dưỡng chính trị, ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, trên 130 học viên là cán bộ ủy viên UBKT Thành ủy, các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở được học tập, nghiên cứu tìm hiểu 03 chuyên đề gồm: Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Quán triệt, triển khai thực hiện thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" và quán triệt, triển khai một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đồng thời, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác