Thứ 3 Ngày 07/01/2020

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chiều ngày 06/01/2020, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Chiều ngày 06/01/2020, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; ủy viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng, phó, các Ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy khối; bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; đại diện các tập thể và cá nhân đảng các đảng viên được khen thưởng. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020; tổng kết kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019; báo cáo kết quả đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị góp phần vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới; công tác tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và kế hoạch của cấp ủy cấp trên, xây dựng kế hoạch đại hội của chi bộ, đảng bộ mình. Đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn: rà soát, sàng lọc đảng viên, kiểm tra đối khớp hồ sơ đảng viên,… Làm tốt công tác cán bộ rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ. Kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, bổ sung cấp uỷ khi có biến động. Công tác phát triển đảng bảo đảm số lượng, chất lượng và từng bước được trẻ hóa. Trong năm, đã xét, duyệt kết nạp 75 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 25% so với chỉ tiêu; chuyển đảng chính thức cho 86 đảng viên dự bị; đề nghị tặng và phát Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên; phát mới 84 thẻ đảng viên. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; từng bước chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm nghiêm minh. Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp trong Đảng bộ khối đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 147 lượt tổ chức đảng và 670 lượt đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở. Thi hành kỷ luật Đảng đối với 05 đảng viên, giảm so với năm 2018.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể đã thu được những kết quả nhất định, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2020, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội các chi bộ, đảng bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó trọng tâm là tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quyết định 924 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiện toàn bộ máy, tăng cường quản lý đảng viên, coi trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều nhất trí với dự thảo báo cáo, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động và tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm thực hiện tốt việc tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt các hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn với tuyên truyền về đại hội đảng... thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thanh Hà và các ý kiến tham luận của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo, phát huy những mặt đã làm tốt, khắc phục những khuyết điểm hạn chế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ; tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019); khen thưởng 11 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Lê Hồng Quân, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen
cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019)

Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen
cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019)

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác