Thứ 5 Ngày 20/02/2020

Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 20/2, Tỉnh ủy đã họp thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) và dự thảo các báo cáo chuyên đề; dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sáng 20/2, Tỉnh ủy đã họp thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) và dự thảo các báo cáo chuyên đề; dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thành viên Tiểu ban Văn kiện,  Tổ biên tập, Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, nêu ý kiến đóng góp bổ sung, làm rõ hơn về: Chủ đề đại hội, bố cục, nội dung, đánh giá kết quả, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đặc biệt là đánh giá hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ đột phá, xây dựng những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới; những giải pháp chủ yếu, sát thực nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Các ý kiến tập trung đề nghị: chủ đề đại hội phải ngắn gọn, rõ ràng, khái quát; các khâu đột phá phải gắn với chủ đề đại hội, nội dung đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn…; xem xét tính khả thi một số chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới; nội dung báo cáo phải cô đọng, mang tính khái quát cao hơn; những kết quả cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề tài chính- ngân sách…

Về dự thảo các báo cáo chuyên đề và dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 các đại biểu nghiên cứu cho ý kiến cụ thể bằng văn bản.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh, thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập, tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động đề xuất ý kiến về giải pháp thực hiện của từng lĩnh vực cũng như câu chữ, khái niệm, chỉ tiêu… nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo thành viên Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tổ biên tập, Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện, bổ sung vào dự thảo văn kiện. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, từng cá nhân mỗi đồng chí tiếp tục cập nhật tình hình cụ thể, đề xuất sát thực những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới để văn kiện, các báo cáo chuyên đề, báo cáo kiểm điểm của BCH vừa mang tính tổng kết khái quát vừa mang tính chính trị tư tưởng tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện, xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu cho báo cáo thuộc ban, ngành, lĩnh vực, đơn vị nào thì ban, ngành, đơn vị đó phải chủ động chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Cùng với tập trung đánh giá đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, các ban, ngành, đơn vị cần chủ động bổ sung, rà soát lại các chỉ tiêu, tham khảo các chỉ tiêu, ảnh hưởng chung của toàn quốc, sớm tổng kết, đánh giá thực chất những nghị quyết chuyên đề để có căn cứ điều chỉnh phù hợp, chính xác cho dự thảo đề cương và các báo cáo. 

Nhiệm vụ đặt ra nặng nề, yêu cầu gấp rút, do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành sớm dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo các báo cáo chuyên đề, dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020..

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác