Thứ 6 Ngày 16/10/2020

BTV Tỉnh ủy thảo luận về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều ngày 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 2, thảo luận về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 2, thảo luận về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy gồm 5 chương, 32 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy, BTV và Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ quyền hạn của cá nhân; quan hệ công tác của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội. Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp; tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch; nâng cao chất lượng lập quy hoạch phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (ngày 30/9), tính đến ngày 13/10 đã có 17 ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vào Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua nghiên cứu tổng hợp, cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Một số ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung: Đối với dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy đề nghị bỏ nội dung ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; bổ sung nội dung ban hành Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh... Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, một số ý kiến đề nghị bổ sung nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nghị quyết về công tác an ninh, quốc phòng; đề nghị xem xét tính cần thiết, khả thi của Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời; gắn kết chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn, có công nghệ thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế- xã hội cao giai đoạn 2021- 2025 và Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực tây Đáy và sông Nhuệ; bổ sung nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị chung trên địa bàn tỉnh..

Thảo luận tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh. Riêng ý kiến đề nghị bỏ nội dung ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh trong mục 4, Điều 2 Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BTV đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, BTV Tỉnh ủy đề nghị bổ sung chương trình, đề án xây dựng hạ tầng khung, đồng thời đề nghị lùi lại thời gian ban hành để các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bảo đảm sát hơn với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến, hoàn thiện nội dung Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh vào cuối tháng 10.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác