Thứ 4 Ngày 11/11/2020

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc”

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, các tham luận khoa học tại hội thảo đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng. Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc – nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. MTTQ Việt Nam thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp. Đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác