Thứ 3 Ngày 24/11/2020

Thanh Liêm: Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức năm 2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức năm 2020. Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức năm 2020. Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian ½ ngày các đồng chí là phó bí thư TT các xã, thị trấn, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, các đồng chí làm công tác tuyên giáo tại các xã, thị trấn, các báo cáo viên cấp huyện được bồi dưỡng 2 chuyên đề chính gồm: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Thành tựu và kinh nghiệm; Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Thông báo kết qủa Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua bồi dưỡng lý luận chính trị, cấp nhật thông tin, kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới./.

 Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác