Thứ 4 Ngày 23/12/2020

Duy Tiên: Học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 21/12/2020, tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị học tập nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 21/12/2020, tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị học tập nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí ủy viên BTV Thị ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; cấp ủy chi bộ và cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các trường: THPT A Duy Tiên, THPT B Duy Tiên, THPT Nguyễn Hữu Tiến, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã,... 

Đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh “… Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đã có, việc quan trọng của cấp ủy các cấp là đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, khắc phục tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, thậm chí có trường hợp  “nói không đi với làm”, “nói nhiều làm ít”, cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thị xã và trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch”
Để hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị: Mỗi cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, so sánh với nội dung của Đại hội lần thứ XXIII và các Đại hội Đại biểu Đảng bộ trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển, tư duy lý luận của đảng bộ trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực tiễn của Đảng bộ; Nắm vững mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của thị xã trong 5 năm tới; Hiểu đúng các nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể trong Báo cáo chính trị, nhất là phương hướng, nhiệm vụ để chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ liên hệ với yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là đồng chí Bí thư cấp ủy theo chức trách và nhiệm vụ được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện việc tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khắc phục bệnh hình thức; đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, trong đó tập trung đánh giá những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong thảo luận và viết thu hoạch cần nêu rõ những đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Cùng với đó, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đảm bảo nghiêm túc, khoa học; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân chấp hành tốt; nhắc nhở, uốn nắn, phê bình những tổ chức, cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chống bệnh hình thức, bệnh thành tích trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy quán triệt nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng , chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã quán triệt nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng an ninh, cải cách hành chính 5 năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy quán triệt nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã quán triệt nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng an ninh, cải cách hành chính 5 năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV. Trong đó nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương hướng, mục tiêu “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục duy trì, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tai, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III”. Thị xã Duy Tiên xác định tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 9 chương trình, đề án lớn và 22 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực về kinh tế; văn hóa – xã hội; đô thị, quản lý đất đại, môi trường, nông thôn mới; an toàn giao thông và lĩnh vực xây dựng Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời triển khai Kế hoạch của BTV Thị ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân. Trong đó đề nghị, các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng báo cáo kết quả học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV bằng văn bản gửi về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) trước ngày 15/01/2021./.

Thị uỷ Duy Tiên

Các tin khác