Thứ 2 Ngày 01/02/2021

Thanh Liêm: Triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị, Nghị quyết của UBTVQH về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu là lãnh đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể thuộc huyện; Lãnh đạo, Chủ tịch UBMTTQ, bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn huyện được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai kế hoạch thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 lãnh đạo huyện đề nghị: Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn khẩn trương thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã, thị trấn; ban hành các văn triển khai công tác bầu cử; thông qua cơ cấu, thành phần được hiệp thương; tổ chức triển khai công tác hiệp thương theo đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác