Thứ 2 Ngày 29/03/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự, chủ trì, quán triệt nghị quyết tại điểm cầu Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Văn phòng: Tổng Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể Trung ương; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV đang dự kỳ họp lần thứ 11 của Quốc hội; cán bộ chủ chốt các tỉnh, huyện, cơ sở của 67 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Báo cáo viên Trung ương và của các tỉnh; trên 959 nghìn cán bộ, đảng viên (CBĐV) của 7.439 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở trên toàn quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Trưởng, phó các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, trưởng phó các khoa của Trường Chính trị tỉnh; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tỉnh; CBĐV, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, ; Đảng ủy Khối các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh; 400 đảng viên của Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh và hơn 30 nghìn CBĐV dự tại 158 điểm cầu trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp.

Quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa quy định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các văn kiện đã thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi CBĐV nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; tập trung làm rõ, nắm vững quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá chiến lược… để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025; Nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển bền vững sản xuất và xây dựng toàn diện, từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội.

 

Các đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên… Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của CBĐV và nhân dân về nội dung nghị quyết; Kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng; Chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, việc quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm…Biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất mang lại sự giầu có và hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành đột phá, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém Đại hội đã chỉ ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội và việc thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở mỗi địa phương, đơn vị, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở mỗi cấp.

Trong buổi sáng ngày 27/3, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã khái quát, hệ thống lại, nhấn mạnh những điểm mới của Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, giúp các đơn vị, địa phương, CBĐV hiểu, nắm rõ, qua đó giúp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo chương trình hội nghị, chiều ngày 27/3, hội nghị sẽ nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn Báo Hà Nam

 

Các tin khác