Thứ 6 Ngày 28/05/2021

Chiều 27/5, BTV Tỉnh ủy tiếp tục họp cho ý kiến về các vấn đề quan trọng

Chiều 27/5, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chương trình làm việc, cho ý kiến về các vấn đề: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; báo cáo việc rà soát Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Đề ánTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2025.

Chiều 27/5, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chương trình làm việc, cho ý kiến về các vấn đề: chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; báo cáo việc rà soát Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Đề ánTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách và giải pháp lớn được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động bám sát các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện đó là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 đạt trên 10%/năm; phấn đấu sớm cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng – an ninh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến chi tiết vào các nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu  thực hiện sao cho phù hợp, sát với tình hình thực tiễn.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cơ bản nhất trí với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cần phải xây dựng từng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đối với các kiến nghị của các đại biểu, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong đó, lưu ý bổ sung các nội dung đột phá, điểm nhấn, nhiệm vụ trọng tâm vào chương trình hành động cho phù hợp.

Về việc rà soát Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho thấy: Công tác này đã đạt được kết quả tích cực. Các ý kiến thảo luận về nội dung này tập trung vào một số vấn đề: việc kiêm nhiệm một số chức danh mặc dù có những ưu điểm lớn nhưng cũng còn tồn tại hạn chế bất cập. Việc bố trí chức danh kiêm nhiệm đã khai thác tận dụng được về mặt chuyên môn, con người nhưng cần nghiên cứu về cơ, chế chính sách phù hợp; việc chuyển giao trách nhiệm quản lý một số cơ quan, ban ngành của tỉnh về cho huyện quản lý đã tinh gọn nhưng chưa hiệu quả… Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị tiếp tục thực hiện một số nội dung về:  Tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các đầu mối bên trong đối với các cơ quan khối đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và khối chính quyền; rà soát, sắp xếp, chuyển giao trách nhiệm quản lý một số các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ngành về các huyện, thị xã, thành phố quản lý (đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện); chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố trên nguyên tắc “tự nguyện, tự quản”; rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị, sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và trực thuộc các sở, ngành đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục thực hiện bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 54. Thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần xem xét những khó khăn, đề xuất biện pháp để có hướng giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan cơ chế, chính sách; các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;…

Cho ý kiến vào Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của đề án; chỉ ra tồn tại hạn chế, nguyên nhân; đề ra mục tiêu chỉ tiêu, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về các nội dung cụ thể BTV Tỉnh ủy giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo thẩm định về mặt thể thức, nội dung, câu chữ của đề án. Đề nghị MTTQ tiếp thu, hoàn chỉnh đề án. Đối với các ý kiến kiến nghị đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp giải đáp và giao các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác