Thứ 3 Ngày 13/12/2016

Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 06/12/2016, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc.

      Sáng ngày 06/12/2016, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc.

        Về dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Vụ Công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

Các đại biểu dự kỳ họp

      Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ,đổi mới trong hoạt động giám sát, thảo luận chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

      Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 24.730,8 tỷ đồng, tăng 11,62% so với năm 2015; GDP bình quân đầu người ước đạt 48,3 triệu đồng, tăng 13,9% so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 7.551,6 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 48.930,5 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2015; giải quyết việc làm mới cho khoảng 16.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,51% giảm 1,3% so với năm 2015.Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

      Năm 2017, tỉnh tiếp tục thực hiện đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo; tập trung triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển, đặc biệt là đối với các dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; thực hiện các cơ chế đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng hoàn thiện và nhân rộng các đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gắn với công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý thu, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

      Tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND tỉnh. Trong năm 2016, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp gồm 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp đầu nhiệm kỳ. 06 tháng cuối năm 2016, các ban của HĐND tỉnh tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, pháp chế và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Năm 2017, HĐND dự kiến tổ chức 02 kỳ họp thường lệ, ban hành 15 nghị quyết. Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp theo luật định, kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp chuyên đề xem xét ban hành các nghị quyết nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Cũng tại kỳ họp: đồng chí Phạm Thị Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng kết giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII; thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Lãnh đạo Sở Tài chính, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017; công tác an ninh trật tự năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

      Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề khó mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; bàn các giải pháp thực hiện tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII nhất định sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

      Buổi chiều, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./

Nguồn tin "hanam.gov.vn"

Các tin khác