Thứ 3 Ngày 13/12/2016

Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng ngày 09/12/2016, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự hội nghị.

      Sáng ngày 09/12/2016, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự hội nghị.

      Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

      Khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) là nghị quyết quan trọng, đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung cốt lõi của nghị quyết, tạo sự chuyển biến nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Xây dựng Đảng luôn đi đôi với chỉnh đốn Đảng, là yêu cầu khách quan, tự nhiên, việc làm thường xuyên của Đảng ở bất cứ giai đoạn nào. Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra có hệ thống những biểu hiện suy thoái đạo đức chính trị, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; tiến hành đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, ở các cấp, các ngành. Mỗi cấp ủy cần kết hợp hài hòa giữa xây và chống, tự phê bình và phê bình.

      Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những nội dung của nghị quyết và kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đây là nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt và liên tục, là đòi hỏi khách quan để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; trong đó coi trọng ngăn chặn, đấu tranh chống lại tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đó là: Nghị quyết đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân, đề ra mục tiêu, yêu cầu, đưa ra hệ thống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhấn mạnh những biểu hiện suy thoái như: Bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi và bệnh công thần. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phản bác, phủ nhận nền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; kích động tư tưởng bất mãn, chống đối trong nội bộ; phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; móc nối, câu kết với các lực lượng thù địch, phản động; phủ nhận vai trò của Đảng đối với báo chí, văn học nghệ thuật. Nghị quyết cũng đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện để khắc phục: Toàn diện về chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Điểm mới của nghị quyết lần này là xác định rõ 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên ở các cấp, không cần chờ đợi quy định, hướng dẫn của trung ương; trong đó có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: đổi mới, bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc thẩm quyền; tăng cường giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

      Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư lưu ý những vấn đề cần tập trung thực hiện là: Nghiên cứu kỹ nghị quyết, nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Nhận thức rõ quan điểm chỉ đạo để phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ đảng viên thấm nhuần, khắc phục khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao; xây dựng và thực hiện chương trình hành động; xác định những việc cần làm và kiên quyết làm ở mỗi địa phương, đơn vị. Các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình gương mẫu, thực hiện nghị quyết; việc thực hiện nghị quyết cần thường xuyên, thực chất; kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các địa phương cần nghiên cứu, triển khai nghị quyết đúng tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện nghị quyết, gắn với Chỉ thị 05 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguồn tin "hanam.gov.vn"

Các tin khác