Thứ 4 Ngày 04/01/2017

BTV Tỉnh ủy tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2016

Chiều 3/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Chiều 3/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Năm 2016 cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS, kỷ luật đảng. UBKT phối hợp với các ban đảng, văn phòng cấp ủy tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS. Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, TCĐ các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 552 TCĐ, 696 đảng viên (ĐV); tiến hành giám sát chuyên đề 510 lượt TCĐ, 737 ĐV (số TCĐ và ĐV được KTGS đều tăng so với năm 2015); thi hành kỷ luật 151 ĐV (khiển trách 123; cảnh cáo 23; cách chức 2; khai trừ 3). Cùng đó, kịp thời xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, ĐV; tăng cường kiểm tra ĐV, TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

      Triển khai nhiệm vụ KTGS năm 2017, BTV Tỉnh ủy xác định: Tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng; Xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS năm 2017, trọng tâm là KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm có tính đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Chú trọng KTGS một số lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài chính, công tác cán bộ, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực... UBKT các cấp chủ động tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định...

      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Sỹ Lợi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: năm 2017 cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; tập trung KTGS việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính...UBKT các cấp tích cực, chủ động tham mưu tăng cường kiểm tra TCĐ cấp dưới và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết tăng cường đối thoại với người tố cáo, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác; tập trung giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường phối hợp công tác KTGS của cấp ủy, TCĐ với công tác thanh tra của chính quyền và sự giám sát của nhân dân.

Nguồn tin "Báo Hà Nam Online"

Các tin khác