Thứ 2 Ngày 27/03/2017

Hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, vừa qua Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức làm việc với thường trực cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan nội chính các huyện, thành phố để giúp Thường trực Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với huyện, Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (ban hành kèm theo Quyết định số 195-QĐ/TU, ngày 28/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

      Thực hiện chương trình công tác năm 2017, vừa qua Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức làm việc với thường trực cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan nội chính các huyện, thành phố để giúp Thường trực Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với huyện, Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (ban hành kèm theo Quyết định số 195-QĐ/TU, ngày 28/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Các huyện ủy, Thành ủy đã triển khai đến các cơ quan nội chính và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành.


Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thường trực Huyện ủy Kim Bảng

      Qua 8 tháng tổ chức thực hiện, các huyện ủy, Thành ủy đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị nhất là các cơ quan nội chính nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các tụ điểm, các điểm dễ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời báo cáo thường trực cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo; đồng thời báo cáo trao đổi thông tin với Ban nội chính Tỉnh ủy. Nhìn chung, các huyện, Thành ủy đã quan tâm đến công tác phối hợp, chủ động bám sát 8 nội dung đề ra trong Quy chế, bước đầu đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục như thông tin có lúc còn chậm, chưa đầy đủ; cơ chế tiếp nhận và cung cấp, tổng hợp thông tin còn gặp khó khăn... Thời gian tới các cấp ủy tiếp tục bám sát các nội dung Quy chế, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả tốt hơn/.

 

            Lê Phú Mẫn

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

Các tin khác