Thứ 3 Ngày 18/04/2017

Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa VI năm 2017.

Sáng ngày 12/4/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Phủ Lý phối hợp với các Ban xây dựng tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa VI năm 2017.

      Sáng ngày 12/4/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Phủ Lý phối hợp với các Ban xây dựng tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa VI năm 2017

      Đến dự có đ/c Phạm Văn Quân - ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban  Tuyên giáoThành ủy, các đ/c trong  Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố và 51 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Phủ Lý.

      Từ ngày 3/4 đến 12/4/2017 51 học viên đến từ 20 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tham gia, học tập và nghiên  cứu 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy  sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

      Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Cách mạng Việt Nam; nội dung, quan điểm mới trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ của người đảng viên... Đồng thời qua lớp bồi dưỡng các học viên tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt  yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận trong đó có 70,59% học viên đạt loại giỏi; 29,41 % học viên đạt loại khá./.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác