Thứ 3 Ngày 18/04/2017

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 17/4/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa IV - nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự lớp bồi dưỡng có 68 đảng viên dự bị của 28 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

      Sáng ngày 17/4/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa IV - nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự lớp bồi dưỡng có 68 đảng viên dự bị của 28 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

      Dự khai giảng lớp học có đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hanh - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai giảng lớp học

      Trong thời gian học 8 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề theo quy định. Nội dung các chuyên đề  đã được biên soạn phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là các văn bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm giúp cho đảng viên mới nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Cuối khóa học các học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Ban TG Đảng ủy khối CCQ tỉnh

Các tin khác