Thứ 5 Ngày 20/04/2017

Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và 25-CT/TU về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý và Bình Lục về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 25-CT/TU, ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý và Bình Lục về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 25-CT/TU, ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Lê Văn Quyết UVBTV, Trưởng Ban Nội chính kết luận Hội nghị tại huyện ủy Bình Lục

      Theo báo cáo, năm 2016 và quý I /2017, Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý và Bình Lục đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân. Các cấp ủy, chính quyền xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là pháp luật liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị; coi trọng việc hòa giải, đối thoại, thuyết phục làm trong quá trình giải quyết các vụ việc...

      Kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Văn Quyết UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, quy định của pháp luật; Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC...

Lê Phú Mẫn, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các tin khác