Thứ 6 Ngày 05/05/2017

Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2017

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC), hội nghị người lao động (NLĐ) hằng năm là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

      Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC), hội nghị người lao động (NLĐ) hằng năm là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị) và doanh nghiệp, nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để CBCC, VC, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý đối với CC, VC, NLĐ; tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật...

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam năm 2017

      Năm 2017, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc tổ chức hội nghị CBCC,VC theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; đến ngày 20/3/02016, đã có 364/364 (đạt 100%) các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (riêng các đơn vị khối giáo dục tổ chức Hội nghị CBCC, VC theo năm học) đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 793 doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên phải tổ chức Hội nghị NLĐ hàng năm theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, việc tổ chức Hội nghị NLĐ mới chỉ được tổ chức ở các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Tính đến ngày 20/4/2017, có 211/297 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 71,04%). Quá trình tổ chức hội nghị được chuẩn bị chu đáo. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; chuẩn bị nội dung, kinh phí, các điều kiện và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện. Tại hội nghị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện công khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên; kế hoạch công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh; các nội quy, quy chế; kinh phí hoạt động hàng năm; việc trích lập và sử dụng các quỹ; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân, NLĐ... CBCC,VC, NLĐ phát huy dân chủ, trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến tìm các biện pháp, giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng phát triển.

      Có thể khẳng định: Hội nghị CBCC,VC, NLĐ năm 2017 đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tổ chức, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành không ngừng được nâng cao; CBCC,VC, NLĐ ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các ý kiến, kiến nghị, chế độ, chính sách của CBCC,VC, NLĐ được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp trong lao động được hạn chế; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với thực tế... Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức hội nghị CBCC,VC, NLĐ năm 2017 còn có những hạn chế, đó là: một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công tác chuẩn bị chưa được chu đáo đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hội nghị; nội dung, tiến trình hội nghị chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; tỷ lệ các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định tổ chức hội nghị còn thấp, thời gian tổ chức hội nghị còn chậm so với quy định; một số hội nghị còn hình thức, không đảm bảo chất lượng, không mang lại hiệu quả trong việc góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quán triệt, triển khai, đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị chưa được quan tâm, chỉ xây dựng nghị quyết cho đủ nội dung của hội nghị...

      Những hạn chế trên đòi hỏi Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp cần có những giải pháp tập trung khắc phục để tổ chức tốt hội nghị CBCC,VC, NLĐ năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh./.

Văn phòng - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Các tin khác