Hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh thi CVC năm 2019
Hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh thi CVC năm 2019

Hướng dẫn ôn tập Tiếng Anh thi CVC năm 2019

Kế hoạch Số 153 - KH/TU
Kế hoạch Số 153 - KH/TU

Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019...

Quyết định Số 1095 - QĐ/TU
Quyết định Số 1095 - QĐ/TU

V/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019...