Thứ 6 Ngày 20/10/2017

Tổng kết NQ Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

Sáng 20/10/2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết (NQ) Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ (CB) thời kỳ công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

      Sáng 20/10/2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết (NQ) Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ (CB) thời kỳ công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII).

      Theo báo cáo tại hội nghị: Ngay sau khi Trung ương Đảng khóa VIII ban hành NQ 03 về chiến lược CB thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, BTV Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở tình hình thực tế đội ngũ CB của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác CB, cụ thể hóa ban hành nhiều chỉ thị, NQ, kế hoạch về công tác CB, tạo điều kiện cho các cấp, ngành triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề còn ý kiến khác nhau, các vụ việc bức xúc, nổi cộm CB, đảng viên, nhân dân quan tâm đều được BTV tập trung bàn bạc, thống nhất chỉ đạo giải quyết. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác CB và quản lý đội ngũ CB được thực hiện nghiêm, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển CB. Việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng CB đảm bảo đúng quy trình, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch. Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ Trung ương 3 cũng được thực hiện nghiêm túc. Do vậy, hầu hết cán bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có bước trưởng thành, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng toàn diện, sát thực tế. 100% CB thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý có trình độ đại học chuyên môn trở lên, có trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ lãnh đạo trong LLVT, CB quản lý kinh doanh, CB chủ chốt các xã, phường, thị trấn đều đáp ứng trình độ năng lực, đạo đức theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị.

      Hội nghị nghiêm túc đánh giá khó khăn, vướng mắc về công tác CB, những tồn tại tại hạn chế, trên cơ sở những ý kiến tham luận tại hội nghị và mục tiêu đề ra đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác CB và quản lý đội ngũ CB, đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức cấp ủy; Thường xuyên tự đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của tỉnh đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, chú trọng CB trẻ, nữ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng đúng trình độ năng lực và đạo đức, trong đó tập trung thực hiện tốt NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cùng với chú trọng công tác xây dựng bộ máy chính trị, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát lại tổ chức, biên chế, điều chỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp với điều kiện cụ thể, đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy sở trường, năng lực, trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ CB; nâng cao chất lượng đội ngũ CB, công chức, viên chức trong tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam

Các tin khác