Thứ 4 Ngày 13/12/2017

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 15/11/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình điểm và khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Chiều ngày 15/11/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện mô hình điểm và khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Việc triển khai xây dựng các mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

      Mô hình điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Toàn Đảng bộ đã xây dựng 27 mô hình điểm, trong đó có 02 mô hình điểm cấp khối. Việc triển khai xây dựng mô hình điểm đã đạt được những kết quả tích cực: các tiêu chí đề ra đều đạt và vượt; tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét; cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; một số vấn đề hạn chế, tồn tại đã được giải quyết dứt điểm, kịp thời; góp phần tích cực vào việc củng cố và ổn định tình hình cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

      Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu các đảng ủy cơ sở đã đạt được trong việc triển khai thực hiện mô hình điểm, nhất là 02 mô hình điểm cấp khối. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến mô hình điểm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trước tiên là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; việc nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định 55 của Bộ Chính trị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, mô hình có hiệu quả, và có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; kịp thời phê bình, nhắc nhở những đơn vị chưa thực hiện tốt để sửa chữa, khắc phục.

      Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 02 tập thể xây dựng mô hình điểm cấp khối: Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đảng bộ Sở Tư pháp./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Các tin khác