Thứ 3 Ngày 21/11/2017

Phủ Lý sơ kết 1 năm Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Hà Nam

Chiều ngày 17/11/2017 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

      Chiều ngày 17/11/2017 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

      Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hà Nam, các đồng chí trong TT Thành ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí ủy viên BTV thành ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của Thành phố, các đồng chí bí thư, phó bí thư TT, chủ tịch UBND các phường xã.

      Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU,  ngày 30/6/2016  của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là khai thác các nguồn lực (vốn đầu tư, nhân lực, khoa học công nghệ) còn hạn chế; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; khai thác nguồn thu chưa hiệu quả.

       Song được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND, UBND tỉnh Hà Nam; Thành ủy - HĐND, UBND thành phố Phủ Lý, toàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu, huy động tối đa các nguồn lực, phối hợp với sở ngành liên quan tập trung để thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 đặt ra.

      Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2016 là 16,61%/năm, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 16,27%/năm, ước thực hiện cả năm 2017 là 16,6%/năm. Năm 2016  tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 60,41%, dịch vụ chiếm 36,92%, nông lâm nghiệp chiếm 2,67%. GRDP bình quân đầu người  đạt 79,3 triệu đồng/năm (bằng 58,65% mục tiêu NQ đến năm 2020). 6 tháng đầu năm 2017: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 56,13%, dịch vụ chiếm 41,37%, nông lâm nghiệp chiếm 2,5%. GRDP bình quân đầu người  đạt 42,72 triệu đồng/năm. Ước thực hiện năm 2017: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 60,17%, dịch vụ chiếm 37,5%, nông lâm nghiệp chiếm 2,3%. GRDP bình quân đầu người  đạt 90,68 triệu đồng/năm (bằng 67,07% mục tiêu NQ đến năm 2020).

      Đối với công tác đầu tư xây dựng thành phố đã triển khai thực hiện mới 13 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); trong đó có 05 dự án đã triển khai xây dựng  và 08 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư . Sản xuất nông nghiệp của thành phố đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tích cực tăng nhanh tỷ lệ sử dụng các giống lúa chất lượng đến nay đạt gần 50% diện tích gieo cấy. Về xây dựng nông thôn mới: Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đến nay các xã đều đạt từ 15 tiêu chí trở lên, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 17,3 tiêu chí/xã; có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đến hết năm 2017 có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó thành phố luôn chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, hiện đại, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội , Xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

      Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 30/6/2016 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở còn hạn chế, tính chủ động chưa cao; có tổ chức Đảng và người đứng đầu chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng trong việc. Tiến độ GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra; tuy nhiên, một số địa phương còn tồn tại, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB, ảnh hưởng tiến độ đề ra.

      Năm 2018 và những năm tiếp theo, Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các quan điểm, mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 trong đó mục tiêu chính là Xây dựng thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2018.  Đến năm 2030 thành phố đạt các tiêu chí của đô thị loại I, là đô thị vệ tinh quan trọng của thủ đô Hà Nội. Xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị xanh, trung tâm cấp vùng về y tế và giáo dục đào tạo phía Nam vùng Thủ đô Hà Nội, vai trò cửa ngõ quan trọng của vùng đối với các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng.

      Phấn đấu thực hiện thành công “3 không”: Không hộ đói, không ăn xin, không cướp giật; “3 có”: Có môi trường đầu tư thuận lợi, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị.

      Để hoàn thành được những mục tiêu đề ra thành phố đã đề ra các giải pháp đó là:  Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó chú trọng thu hút các dự án để phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng dân số cơ học cho thành phố, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời tăng cường hiệu lực lãnh đạo, quản lý của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, và các tổ chức đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính.  Tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ với các địa phương trong và ngoài tỉnh, phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan Trung ương và địa phương./.

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác