Thứ 2 Ngày 27/11/2017

Đảng bộ Công an Hà Nam: Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, “lãnh đạo phải có kiểm tra”, “lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, “lãnh đạo phải có kiểm tra”, “lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”. Kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ hiểu đơn thuần là kiểm tra, giám sát việc thực hiện, mà cần kiểm tra, giám sát từ việc ra chủ trương, đường lối, nghị quyết, chương trình, kế hoạch xem đã đúng chưa, có gì bất cập, thiếu sót để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đảng bộ và đề nghị các cấp sửa đổi cho phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát phải lấy công tác xây dựng Đảng và phòng ngừa sai phạm là chính, phát huy ưu điểm, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý kịp thời nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên khi có sai phạm.

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra
việc lãnh đạo,thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy tại Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam.

Quán triệt quan điểm của Đảng, xác định công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với 29 tổ chức đảng trực thuộc các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ là các đơn vị nghiệp vụ trong công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, lực lượng an ninh, cảnh sát, vừa hướng dẫn, chỉ đạo đối với cơ sở, vừa trực tiếp thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Địa bàn công tác, tính chất công việc đa dạng, phức tạp, nhiều bộ phận thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội, sự mua chuộc, tấn công của các loại tội phạm. Nếu cán bộ, đảng viên không có bản lĩnh vững vàng dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp, tiêu cực dẫn đến sai phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Điều đó đặt ra cho Đảng ủy Công an tỉnh phải chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Mọi sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên đều ảnh hưởng đến đường lối, chính sách của Đảng trong xây dựng lực lượng, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Muốn đấu tranh thắng lợi với tội phạm, trước hết từng cán bộ, đảng viên phải chiến thắng được chính bản thân mình, vượt qua được những cám dỗ để trở thành những tấm gương sáng, đồng thời coi công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng ngừa sai phạm và nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận thức rõ vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sátđối với công tác xây dựng Đảng cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ đã tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW, của Tỉnh ủy và UBKT cấp trên về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, bao gồm nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm, xác định rõ tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng diện giám sát; ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và UBKT Đảng ủy cơ sở căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong Đảng bộ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng mọi mặt về chính trị, nghiệp vụ, năng lực, ý thức trách nhiệm.

Chủ động và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Công an tỉnh, giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng bộ Công an các huyện, thành phố; các quy chế phối hợp trong công tác thông tin, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng với công tác Thanh tra, công tác Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; thông qua đó để nắm chắc tình hình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc chấp hành và thực hiện các quy trình, quy chế công tác của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở, kỷ luật những trường hợp sai phạm.

Bám sát chương trình công tác, từ năm 2010 đến nay các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra gần 200 lượt tổ chức cơ sở Đảng, gần 1 nghìn lượt đảng viên, trong đó có 82 lượt cấp ủy viên; giám sát chuyên đề được hơn 100 lượt tổ chức cơ sở đảng, hơn 600 lượt đảng viên, trong đó có 43 lượt cấp ủy viên; tiến hành giám sát thường xuyên gần 2 nghìn lượt đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra được 64 lượt tổ chức đảng, kiểm tra tài chính đảng được 81 lượt tổ chức; giám sát chuyên đề được 59 lượt tổ chức và 93 lượt đảng viên trong đó 39 lượt cấp ủy viên; phối hợp UBKT các huyện, thành ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 24 lượt đối với đảng bộ và 17 lượt đồng chí cấp ủy Công an các huyện, thành phố. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ công tác của ngành; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Chỉ thị số 10, hướng dẫn số 09 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 12 của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân; Việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, sử dụng biên chế; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong CAND; Quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; Quy chế dân chủ cơ sở, việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện những điều đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an không được làm…Ngoài ra, cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện đúng phương hướng, phương châm về thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm về nguyên tắc, thủ tục.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp uỷ đánh giá đúng việc chấp hành của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cần tập trung chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật thực hiện nếp sống văn hoá. Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Hệ thống quy trình, quy chế, quy định, nội quy công tác từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở được bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc. Những biểu hiện làm việc quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp ở một số lực lượng, lĩnh vực... được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tình trạng sai phạm kỷ luật, nhất là về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ hàng năm giảm dần, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Công an Hà Nam

Các tin khác