Thứ 3 Ngày 05/12/2017

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Sở Công Thương nắm tình hình kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày 28/11/2017, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Công Thương nắm tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 28/11/2017, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Công Thương nắm tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Lãnh đạo Sở Công Thương, năm 2017, Sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đã ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, Chương trình công tác thanh tra năm 2017 và nhiều văn bản khác phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện tại đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc... Do làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ, nên trong nhiều năm, Sở không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có cán bộ, đảng viên vi phạm.

Năm 2017, qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm; đã xử phạt hành chính, thu về ngân sách nhà nước 3.761.309.000 đồng; đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn, yêu cầu khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Sở Công Thương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của Sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, về quản lý, sử dụng kinh phí được giao; giải quyết các thủ tục hành chính, các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp...; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ để ngăn ngừa, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trần Thị Anh - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác