Thứ 5 Ngày 28/12/2017

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN năm 2018

Ngày 26/12/2017 Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN; Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Thường trực các huyện, thành uỷ.

Ngày 26/12/2017 Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN; Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Thường trực các huyện, thành uỷ.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2017, các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương; ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử; tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhất là các bộ luật mới, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo đúng pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội chính và PCTN ở cấp cơ sở trong công tác nắm, dự báo tình hình ở một số lĩnh vực có lúc chưa sâu, chưa kịp thời, việc giải quyết một số vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo hiệu quả chưa cao, công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm ở một số nơi chưa được đề cao. Số cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn ít.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và PCTN năm 2018;Tỉnh uỷ xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQTW4 (khóa XI);NQTW4(khóa XII) về xây dựng Đảng.

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 22/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷvề tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh” gắn với việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017.

Đẩy mạnh việc đấu tranh, phòng, chống vi phạm và tội phạm, nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, xử lý dứt điểm các vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; án dân sự, kinh doanh thương mại nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tập trung giải quyết những vụ việc liên quan đến tôn giáo, giải phóng mặt bằng, các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp tránh để xảy ra việc tụ tập đông người gây mất ANTT. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý và công tác xây dựng, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tuyên truyền, phổ biến; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan nội chính chủ động ban hành cụ thể hoá các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN. Các cơ quan chức năng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sở Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động.

Kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương. Làm tốt công tác Quốc phòng địa phương, thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo,chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan tố tụng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, vụ việc, vụ án tham nhũng đảm bảo ổn định tình hình.

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác