Thứ 6 Ngày 29/12/2017

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổng kết công tác năm 2017

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra: Phối hợp, tham mưu, đề xuất có hiệu quả với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp, tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương của Tỉnh  về nội chính và PCTN: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh”; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Đoàn công tác của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương; Chuẩn bị nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh hàng quý, hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2017, theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi chỉ đạo; Phối hợp, tham mưu đề xuất đưa một số vụ việc, vụ án vào diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN. Làm việc với: Cấp uỷ, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ theo phân cấp, tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chức danh tư pháp các cơ quan khối nội chính.

Theo dõi, nắm tình hình tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và các huyện, thành phố. Tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn thư của công dân và của Thường trực Tỉnh uỷ giao liên quan đến công tác nội chính và PCTN, chuyển đơn và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí Lê Văn Quyết - UV BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018; Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và PCTN, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN: Nghị quyết về công tác QSQP địa phương và công tác ANTT năm 2018; Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc, ma tuý trong tình hình hiện nay; Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh hai năm 2016, 2017; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương ;Việc thực hiện quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm PCTN năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các cơ quan đơn vị. Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh; Giúp Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2018, đánh giá kết quả thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; xử lý giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc trên địa bàn ngay khi phát sinh, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính và tham nhũng”, phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong khối Nội chính tham mưu, đề xuất đưa các vụ việc, vụ án vào diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo và tham mưu chỉ đạo đường lối xử lý đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lê Khắc Thìn - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác