Thứ 5 Ngày 11/01/2018

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2017

THÔNG BÁO  Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2017 ( Tệp đính kèm )

Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, MTTQ và Đoàn thể năm 2017 ( Tệp đính kèm )

 

Các tin khác