Thứ 3 Ngày 16/01/2018

Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chiều 15/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chiều 15/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị 06 ngày 11/7/2011 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình DN, thời gian qua, các cấp ủy đảng, đoàn thể đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động DN thực hiện các chỉ thị, NQ của TW, của tỉnh về củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN; tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; không để xảy ra bãi công, lãn công, bỏ việc tập thể trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cấp ủy, các tổ chức đảng chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp, duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Số lượng các tổ chức đảng, đoàn thể, số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp tăng, hoạt động dần đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực.

Tính đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh có 104 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp với trên 3.000 đảng viên. Riêng trong năm 2017, đã thành lập mới 6 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp mới 127 đảng viên. Về xây dựng, phát triển tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, năm 2017, đã thành lập mới 58 tổ chức công đoàn, kết nạp trên 12.000 công đoàn viên; thành lập với 20 tổ chức cơ sở đoàn; kết nạp mới trên 300 đoàn viên. Toàn tỉnh hiện có 23 tổ chức cơ sở hội CCB trong DN với 324 hội viên. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngày càng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực sự là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

Năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp phấn đấu phát triển từ 9 tổ chức Đảng, kết nạp từ 160 đảng viên trở lên. Phát triển từ 45 tổ chức công đoàn, 10 tổ chức đoàn thanh niên và 1 tổ chức Hội CCB trong doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN
 kết luận hội nghị

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN đề nghị: Cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt nội dung và đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy và các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức cho chủ doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động về sự cần thiết, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN.

Trước mắt, phải nhanh chóng khảo sát, nắm tình hình về đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài KCN, CCN. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các đảng viên là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sinh hoạt đảng ở nơi phù hợp nếu DN chưa có tổ chức Đảng, tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhận thức cho các đối tượng kết nạp đảng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Nguồn "hanamtv.vn"

Các tin khác