Thứ 3 Ngày 27/03/2018

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Huyện ủy Duy Tiên

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh làm việc với Huyện ủy Duy Tiên về kết quả thực hiện Thông tri 27-TT/TU, ngày 7/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh làm việc với Huyện ủy Duy Tiên về kết quả thực hiện Thông tri 27-TT/TU, ngày 7/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2016, 2017, Ban thường vụ Huyện ủy Duy Tiên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt Thông tri đến các chi bộ đảng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đều vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Tuy nhiên vẫn còn một số việc có giá trị lớn tồn đọng, kéo dài nhiều năm, một số việc khó có điều kiện thi hành như việc dân sự trong án ma túy...

Đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh - Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền và giám sát, phản biện xã hội; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chú trọng các việc có giá trị lớn, các việc phức tạp cần nhiều cấp, nhiều ngành tham gia; Chi cục thi hành án dân sự chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Thị Phương Anh (Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Các tin khác