Thứ 3 Ngày 27/03/2018

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Thành ủy Phủ Lý

Ngày 26/3/2018, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh làm việc với Thành ủy Phủ Lý về kết quả thực hiện Thông tri 27-TT/TU, ngày 7/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/3/2018, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh làm việc với Thành ủy Phủ Lý về kết quả thực hiện Thông tri 27-TT/TU, ngày 7/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2016, 2017, Ban thường vụ Thành ủy Phủ Lý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt Thông tri đến các chi bộ đảng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đều vượt chỉ tiêu của cấp trên giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm, một số việc khó có điều kiện thi hành.

Đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh - Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị Thường trực Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chú trọng các việc phức tạp, kéo dài; Chi cục thi hành án dân sự chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành hữu quan...

Đoàn Thị Phương Anh (Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Các tin khác