Thứ 6 Ngày 30/03/2018

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo các đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Sáng 29/3, Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 103 nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo: Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền; Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sáng 29/3, Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 103 nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo: Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền; Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Bám sát Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII với quan điểm, mục tiêu nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội; phát huy quyền làm chủ nhân dân.

Các đề án trình tại hội nghị được xây dựng chi tiết, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị thực hiện nhiều chức năng, đồng thời đẩy mạnh phân cấp quản lý các đơn vị trên địa bàn cấp huyện thuộc các sở, ngành: tài nguyên và môi trường, văn hóa- thể thao và du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu bên trong các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo hướng sáp nhập các phòng, ban, bộ phận chuyên môn của từng đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, liên thông các huyện, thành phố với các xã, phường, thị trấn; thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng tại cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát, sắp xếp các ban quản lý dự án chuyên ngành và ban quản lý dự án khu vực theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát quy mô và đề xuất chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc tăng quy mô để tinh giản đầu mối.

Xây dựng thí điểm mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư ở thôn, xóm, tổ dân phố; trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và các nghị định sửa đổi bổ sung... 

Các đề án cũng xây dựng thời gian thực hiện cụ thể cho các đơn vị, theo đó thời gian thực hiện chậm nhất vào quý IV/2019.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng các đề án cơ bản đã bám sát Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến việc rà soát, sắp xếp, tinh giản, giải thể, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể, thời gian thực hiện; công tác tuyên truyền; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi tinh giản; xây dựng đề án riêng về mô hình tự quản tại các khu dân cư...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các đề án đảm bảo chặt chẽ, ngắn gọn. Nội dung các đề án phải tập trung vào các mục tiêu, giải pháp cụ thể. 

Vấn đề giảm đầu mối ở các sở phải cụ thể cho từng đơn vị trên nguyên tắc bố trí cấp phòng khoảng 7 biên chế/phòng. Về lĩnh vực giáo dục, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đôn đốc thực hiện trình BTV Tỉnh ủy trong tháng 5/2018 trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính. 

Về lĩnh vực nông nghiệp, thống nhất những đơn vị nào chuyển quyền quản lý về huyện được thì thực hiện ngay. Lĩnh vực dạy nghề, tiếp tục rà soát nghiên cứu thực hiện. Riêng lĩnh vực y tế cần thêm thời gian nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể. Các trung tâm dịch vụ ở các ngành có thể thành lập doanh nghiệp thì thực hiện ngay. 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung nghiên cứu cơ chế chính sách cho các đối tượng dôi dư sau khi tinh giản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố...

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác