Thứ 4 Ngày 27/06/2018

Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng 27/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sáng 27/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW. 

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết. Theo đó, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 9/10/2008; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 19/2/2009 với mục tiêu đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,5 – 4%/năm; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp 2,5 lần. Lao động nông nghiệp còn dưới 30%, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%.

Tại mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, việc tổng kết, đánh giá, xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ sau đều gắn với mục tiêu Nghị quyết 26-NQ/TW. Cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ XVII, XVIII, XIX, tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 21/4/2011 về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 8/4/2016 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến 2035.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, 10 năm qua nông nghiệp, nông thôn của tỉnh có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 đạt 1,82%/năm, giai đoạn 2016 – 2020 phấn đấu đạt 4%/năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động năm 2017 còn 31,97%, giảm 25,43% so với năm 2008, dự kiến đến năm 2020 giảm xuống dưới 30% (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết). Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh năm 2008 đạt 29%, tăng lên 51% năm 2017 (vượt mục tiêu Nghị quyết). Thu nhập bình quân của người dân nông thôn từ 8,28 triệu đồng/người/năm năm 2008 tăng lên 33,3 triệu đồng/người/năm năm 2017, gấp 4,02 lần, vượt mục tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,89% năm 2008 xuống còn 3,28% năm 2017. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh tăng từ 70,91% năm 2008 lên 93,5% năm 2017.

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tỉnh quan tâm đầu tư, thu hút được một số doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Đến hết năm 2017 toàn tỉnh có huyện Duy Tiên và 78/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2020 có 98/98 xã, 6/6 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Đánh giá kết quả đạt được, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, đó là: Tốc độ tăng trưởng bình quân về nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa đạt mục tiêu đề ra; Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư tương xứng; Kết quả phát triển tổng đàn lợn, bò thịt, bò sinh sản chất lượng cao tại các địa phương còn chậm; Vấn đề ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân nông thôn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; Nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là kinh phí đầu tư hỗ trợ cho xây dựng các mô hình sản xuất còn hạn hẹp; Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ nại…

Thực hiện mục tiêu: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4%/năm, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; Chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa có nhiều sản phẩm chất lượng cao; Kết hợp phát triển nông nghiệp với công nghiệp – dịch vụ và ngành nghề nông thôn; giải quyết cơ bản việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn… thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 26-NQ/TW, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh tái cơ cấu phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW tại hội nghị.

Phát triển các ngành nghề dịch vụ, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn. Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng đô thị mới văn minh, hiện đại.  Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn. Bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai. Đổi mới cơ chế chính sách và tổ chức sản xuất ở nông thôn, thúc đẩy phát triển nông thôn gắn với xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước; đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hà Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nổi bật là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức trong toàn Đảng bộ.

Các cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư ưu tiên cho xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai, thực hiện quyết liệt với sự đồng thuận tham gia hưởng ứng tích cực của người dân. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức và xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại ... Những kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đã tạo nền tảng vững chắc góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo tổng kết. Bên cạnh đó, cần tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết 05 về công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án, mô hình trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Quan tâm công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khâu chế biến nông sản. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất nông nghiệp...

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác