Thứ 4 Ngày 04/07/2018

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy

Chiều 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 08 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là TTHC và nâng cao chất lượng CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh.

Chiều 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 08 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là TTHC và nâng cao chất lượng CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 08 (NQ 08): công tác chỉ đạo, thực hiện nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đúng tiến độ, mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đề ra. Tỉnh đã xây dựng trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, liên kết đến cấp xã gắn với xây dựng chính quyền điện tử; ban hành, thực hiện 2 đề án thành phần quan trọng về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành được cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đáp ứng mục tiêu đã xây dựng theo lộ trình. Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 3,4 phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các đơn vị, địa phương được kiện toàn theo quy định.

Kết quả cụ thể: Tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh là 1.837; Tổng số TTHC được đơn giản hóa là 1.151 (đạt 62,65%). Tỷ lệ trung bình về thời gian cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền đạt mục tiêu đề ra; 19/19 sở, ban, ngành; 100% huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị; toàn tỉnh có 141 địa phương, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Về đội ngũ CBCCVC: số lượng, cơ cấu hợp lý; trình độ chuyên môn được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. CCHC công đạt kết quả tích cực, công tác quản lý tài chính, ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi công việc giữa các cơ quan và phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển biến rõ nét. Khung kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành và tổ chức thực hiện. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được áp dụng đến 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và 70 đơn vị cấp xã.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị BTV Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện NQ 08 trong 2 năm qua, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ tới.

Tổng hợp ý kiến thảo luận của BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Qua nửa đầu nhiệm kỳ, việc thực hiện NQ 08 bước đầu đem lại hiệu quả nhất định, làm chuyển biến nhận thức của CBCCVC, nhất là người đứng đầu, tạo được sự quan tâm và thiện cảm của người dân, doanh nghiệp trong CCHC.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Để tiếp tục thực hiện tốt NQ 08, thời gian tới các cấp, ngành trong tỉnh cần khắc phục những tồn tại hạn chế, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục cụ thể hóa công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong thời gian tới, phân công rõ trách nhiệm từng ban, ngành, đơn vị.

Cùng đó, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, đổi mới phương thức tiếp nhận giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân để CBCCVC, người dân, doanh nghiệp nắm rõ về CCHC. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong đẩy mạnh CCHC. Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và các đơn vị, địa phương cũng cần rà soát những tồn tại để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác