Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy: Hệ thống tuyên giáo phải chủ động hơn trong nắm bắt thông tin dư luận xã hội
Lượt xem: 212

Sáng 15/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…

Năm 2023, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tham mưu thường trực cấp ủy đảm bảo đúng, trúng, kịp thời; đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết đánh giá các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian theo quy định. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa văn nghệ; nắm bắt, phản ánh, định hướng dự báo diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đảm bảo kịp thời.

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh…

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động của báo cáo viên được duy trì hiệu quả. Một số đơn vị, cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động trách nhiệm, tích cực như Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Thanh Liêm, Lý Nhân, Báo Hà Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh... Công tác khoa giáo đã tham mưu kịp thời việc quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực khoa giáo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đạt kết quả tích cực, phát huy tốt là cơ quan thường trực của BCĐ 35 tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Việc sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai tích cực, sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn. Những kết quả đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân tiêu biểu.

Năm 2024, công tác tuyên giáo tiếp tục đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”;… Chủ trì, phối hợp giúp Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh xây dựng, tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, tỉnh. Triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp tuyên truyền giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Tuyên giáo cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác; quán triệt sâu sắc quan điểm: Công tác tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia đóng góp của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu BTV Tỉnh ủy, BTV cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, tuyên giáo theo hướng chủ động, hiệu quả, bám sát thực tiễn. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, nhất là giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức, lối sống tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, khoa giáo. Đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản. Coi trọng việc định hướng tuyên truyền để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác,… góp phần làm lành mạnh xã hội; tăng cường quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch; coi trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc, tinh hoa văn hóa của dân tộc, bản sắc văn hóa địa phương.

Hệ thống tuyên giáo phải chủ động hơn trong nắm bắt thông tin dư luận xã hội; dự báo, phát hiện sớm tình hình, nhất là các vụ việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp như: an ninh tôn giáo, giải phóng mặt bằng, chủ trương mới về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những vấn đề báo chí phản ánh về tỉnh, dư luận quan tâm, kịp thời báo cáo cấp ủy. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ tái bản, chỉnh sửa, bổ sung lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 1, tập 2 và nghiên cứu biên soạn giai đoạn mới 2005 - 2025 theo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Quan tâm củng cố, kiện toàn các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh nhà vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 19 cá nhân tiêu biểu vì đã có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể, 16 cá nhân đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập